Estudi La Caseta

Visita 360º | Trinquet de Riba-roja de Túria

Enclavat al casc antic, el trinquet de Riba-roja de Túria és un dels edificis històrics que més fomenta la cultura valenciana i les seues tradicions al municipi. Vivint els millors anys pel que fa a afluència de practicants adults i infantils, l’edifici precisa d’una intervenció que adapte les dimensions de la pista a la reglamentació vigent, marcada per la Federació de Pilota Valenciana, així com adpatar les seues instal·lacions per a un funcionament òptim.

Tractant-se d’un edifici emblemàtic cal conservar tot allò per poder recordar els orígens, així com implementar mesures adaptades als temps actuals i futurs. Per això el projecte inclou tecnologia que farà del trinquet un edifici sostenible limitant el seu consum i generant la seua pròpia energia. A més, s’implementaran innovacions que milloraran la visibilitat de la pilota, fent el joc més vistós.

El disseny el podem observar per mitjà d’una visita virtual de 360º en pantalla o amb ulleres de Realitat Virtual. Este mètode permet reduir els imprevistos a l’obra i oferir una experiència al visitant que li farà viure el projecte en primera persona, permetent que les decisions es prenguen en fase de disseny.

Enclavado en el casco antiguo, el trinquet de Ribarroja del Turia es uno de los edificios históricos que más fomenta la cultura valenciana y sus tradiciones en el municipio. Viviendo los mejores años en lo referente a afluencia de practicantes adultos e infantiles, el edificio precisa de una intervención que adapte las dimensiones de la pista a la reglamentación vigente marcada por la Federació de Pilota Valenciana así como adaptar sus instalaciones para un funcionamiento óptimo.

Tratándose de un edificio emblemático se hace preciso conservar todo aquello en buen estado para poder recordar sus orígenes, así como implementar medidas adaptadas a los tiempos actuales y futuros. Por eso el proyecto incluye tecnología que hará del trinquet un edificio sostenible limitando su consumo y generado su propia energía. Además se implementarán innovaciones que mejorarán la visibilidad de la pelota, haciendo el juego más vistoso.

El diseño lo podemos observar mediante una visita virtual de 360º en pantalla o con gafas de Realidad Virtual. Este método permite reducir los imprevistos en obra y ofrecer una experiencia al visitante que le hará vivir el proyecto en primera persona, permitiendo que las decisiones se tomen en fase de diseño. 

  1. Trinquet de Riba-roja
Realidad virtual 3D
Ubicación:
Ribarroja del Turia
Año Proyecto:
2019
Promotor:
Ayuntamiento de Ribarroja del Turia
Arquitecto:
Alberto Facundo
Visita 360º:
Art 3D